Lohusalэkta Doрum Sonrasэ Meme Bakэmэ, Meme Ucu Bakэmэ Gцрьs Ucu, Doрru Emzirme, Meme Ucunda Зatlak Estetiрi Lansinoh

lohusalэk,lohusalэk,meme,sьt verme,зatlak,meme bakэmэ,gцрьs ucu,krem,doрum,lansinoh

Lohusalэkta Ve Doрum Sonrasэ Emzirmede Meme Meme Ucu Bakэmэ

Doрum esnasэnda salgэlanan hormonlar ve зocuрun meme baюэnэ emerek uyarmasэ, sьt salgэlayэcэ hormonu, yani prolaktini harekete geзirir ve sьt yapэmэyla salgэsэ baюlar. Anne sьtь yeni doрan iзin gerek besin deрeri, gerekse sindirim sistemine uygunluрuyla en ideal besindir ve iзindeki baрэюэklэk elemanlarэyla bebeрi mikroplardan korur. Emzirmek зocuрun psikolojisi iзinde зok цnemlidir. Зьnkь emzirme anэ зocuрun annesini зok yakэn hissettiрi ve onunla bir bьtьn olduрu, gьven duygusu, sevgi duygusu ve anne sэcaklэрэnэn en yoрun yaюandэрэ andэr. Emzirmek aynэ zamanda annenin saрlэрэ iзinde зok цnemlidir, kanser olmak ьzere, pek зok hastalэрэn riskini azaltэr.

Yenidoрan bebek ne sэklэkla emzirilmelidir?

Burada цnemli olan зocuk doktorunun цnerisidir. Genellikle birinci ayda bebek istedikзe emzirilir. Sonraki aylarda da iki saatten daha sэk olmamak koюuluyla зocuрun aзlэk durumuna gцre ьз dцrt saatte bir emzirmek gerekir. Her seferinde her iki memede yaklaюэk 15’er dakika civarэnda emzirilmelidir. Sonuз olarak gьnde bebeрi ortalama 7-8 kez emzirmek gerekmektedir.

Emziren lohusalar ve kadэnlar meme bakэmэnэ ve meme ucu temizliрini nasэl yapmalэdэrlar?

En цnemli kural kiюisel ve genel hijyendir.Loрusa emzirmeden цnce eller mutlaka yэkanmalэ ve meme baюlarэ эlэk temiz su veya karbonatlэ suyla (1 bardak kaynamэю soрumuю suya bir зay kaюэрэ karbonat) temizlenmelidir.Temizlemek iзin kullanэlacak pamuk veya gazlэ bez hiзbir zaman suya batэrэlmamalэ, su temiz юiюeden pamuрa dцkьlmelidir. Emzirme iюi bittikten sonra meme baюэ yine suyla silinmelidir. Bu iюlemleri takiben meme baюэna E vitaminli meme baюэ iзin цzel hazэrlanmэю kremler) veya daha ekonomik ve pratik bir зцzьm olarak sьtten bir miktar saрarak sьrьlьr ve meme baюэ kuruduktan sonra temiz bir gazlэ bez veya meme pedi konularak sьtyen giyilir. Meme baюэnэ kapamadan цnce mutlaka iyice kurutmak gerekir, зьnkь nemli ortamda зatlaklar daha kolay oluюur ve mikroplar daha kolay ьrer. Eрer зocuk emdikten sonra memede hala sьt kalmэюsa, temiz kaynatэlmэю bir tirle veya sьt pompasэyla boюaltэlmalэdэr. Asla memede dцrt beю saatten fazla sьtьn kalmasэna ve yumrular oluюturmasэna izin verilmemelidir. Зьnkь memede biriken bu sьt mikroplar iзin зok uygun vasat teюkil eder. Birde meme baюэnda зatlaklar oluюmuюsa, buradan mikroplarэn iзeriye giriюi daha da kolaylaюacaktэr.

Emziren annelerde meme ile ilgili en sэk hangi problemler gцrьlьr?

Ш Memelerin юiюmesi, memelerde gerginlik ve aрrэ;
Doрumdan sonra sьt yapэmэnэn baюlamasэyla birlikte genellikle ikinci ve yedinci gьnler arasэ юiюlik ve gerginlik oluюur. Memeye kan ve lenf akэmэnэn artmasэna baрlэdэr. Bu юiюlik ve gerginliрin ileride problemlere yol aзmamasэ iзin bebek sэk sэk emzirilmelidir. Hastanede doрum sonrasэ anneler зeюitli nedenlerle bebeklerini daha az emzirdiklerinden memeleri yeterli derecede boюalmaz. Sonucunda memede sьt birikimi oluюur. Memenin biriken sьt ile gerginleюmesi sonucu bebeрin memeyi tutmasэ zorlaюэr. Daha зok sьt birikimi olur. Memeler iyice sertleюir ve aрrэmaya baюlar. Aрrэ duyusu nedeni ile anneler bebeрi daha az emzirme yoluna giderler. Bu durum memeleri daha kцtь hale getirir. Enfeksiyon riski artar ve sonuз olarak memelerde mastit ve apse geliюme ihtimali fazlalaюэr.
Bu problemin oluюmamasэ iзi tek зare sэk emzirmektir.Emzirmeye doрumdan sonra mьmkьn olduрu kadar erken baюlanmalэdэr. Memelerin aюэrэ derecede sertleюmesi sonucu bebek memeyi tutamэyorsa veya tutmasэna raрmen yeterli юekilde boюalma saрlanamэyorsa memeler elle veya pompa ile sэkэlarak boюaltэlэr. Bu yцntemle memeler yumuюatэlabiliyor ise geri kalan iюleme bebek devam etmelidir. Sэkэlarak veya pompa ile зekilerek bebeрin tutabileceрi yumuюaklэрa eriюebiliyorsa bebek saрэlan sьt ile beslenmelidir. Bu tьr beslenmede biberon kesinlikle kullanэlmamalэdэr. Saрэlan sьt fincan veya kaюэkla bebeрe verilmelidir. Saрma iюlemine memeler yumuюayэncaya kadar devam edilir.Sertleюen memelere цnce эlэk, nemli kompres yapэlmasэ ve yine эlэk bir duю alэnmasэ sьt akэюэnэ kolaylaюtэrэr ve anne rahatlar.

Ш Meme uзlarэnda зatlak ve aрrэ;
Цzellikle emzirmeye yeni baюlanan dцnemde meme baюэnda зatlaklar oluюabilir. E vitaminli kremler veya sьtьn kendisi bu зatlaklarэ engelleyebilir fakat bazen de her юeye raрmen bu зatlaklar oluюur, emzirme esnasэnda зok acэrlar ve kanayabilirler. Bu durumlarda meme baюэ temizliрini karbonatlэ suyla yapmayэ tercih etmek gerekir ve emzirme iюleminden sonra meme baюэ havayla iyice kurutulmalэdэr. Eрer acэ ve kanama зoksa, tek tek memeler dinlenmeye bэrakэlэr ve sьt pompayla зekilir. Yani emzirmede bir meme emzirilir, diрeri pompayla boюaltэlэr, diрer emzirmede tersi yapэlэr. Pompayla зekilen sьt зocuрa verilebilir. Meme ucunda зatlak ve aрrэ olmasэnda bir baюka nedende memenin nemli bэrakэlmasэdэr. Bu nedenle emzirme sonrasэ memenin kuru tutulmasэna цzen gцsterilmelidir. Sэzэntэlarэn memeyi эslatmamasэ iзin sэk ped deрiюtirilmeli ve emzirme aralarэnda hava ile temas saрlanmalэdэr.

Ш Meme ucu olmamasэ veya kэsalэрэ;
Meme ucu kэsa olan anneler beneklerini yeterince emziremeyecekleri ve bebeрin aз kalacaрэ endiюesine kapэlэrlar. Aрэz iзine sadece meme baюэ deрil areolanэn bьyьk bir kэsmэ girmesi gerektiрinden emzirme iзin meme baюэna fazla ihtiyaз yoktur. Bebeрe meme verilmeden цnce meme ucu etrafэndaki areola iki parmakla yandan hafifзe tutularak зekildiрinde bebeрin aрzэna girecek bir юekil aldэрэ gцrьlьr. Areolanэn bebek aрэz iзerisinde bu юekilde tutularak sokulmasэ baюarэlэ bir emzirme saрlayacaktэr.Зocuk doktoru uygun gцrdьрь taktirde yapay meme ucu kullanэmэna da izin vermektedir.

Ш Sьtyen kullanэmэna dikkat;
Emzirme dцneminde de sьtyen seзimi цnemlidir. Sьtyen giymemek memelerin зabuk deforme olmasэna neden olur. Yine bu dцnemde meme cildinin зatlamasэnэ engellemek, зatlak цnleyici kremleri sьrmeye devam etmelidir. Emziren anneler iзin цzel yapэlmэю ve dizayn edilmiю sьtyenler satэlmaktadэr. Meme ucu pedi ile birlikte kullanэlmalarэ anneye bьyьk rahatlэk ve kolaylэk getirir. Sьtyenin fazla sэkэ olmamasэ hatta biraz bьyьk olmasэ tercih edilmelidir.

Lohusalэk egzersizleri
Multivitamin haplarэ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *